Erasmus+

Otwórz się na nowy wymiar
Open up to a new dimension

Opis projektu

Projekt "Open up to a new dimension" ("Otwórz się na nowy wymiar") to projekt mobilności osób uczących się w ramach kształcenie zawodowego. Nowy wymiar rozumiany jest wieloaspektowo: w sensie dosłownym jako praca młodzieży w pracowni plastycznej, gdzie będą wykonywali projekty w sposób tradycyjny z wykorzystaniem zasad i reguł geometrii wykreślnej, projektowania trójwymiarowego, a równolegle wykonywali podobne zadania na komputerach z wykorzystaniem programów do komputerowego wspomagania projektowania (AutoCad, Blender, 3DStudioMax) a w sensie przenośnym jako otwarcie się na:
 • życie zawodowe
 • naukę języków obcych
 • zjawisko wielokulturowości
 • ideę uczenia się przez całe życie
 • zapoznawanie się z rynkiem pracy
 • przygotowania do życia profesjonalnego.
Celem mobilności jest:
 • wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami
 • podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości
 • zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru w dziedzinie kształcenia szkoły, szkolenia i pracy z młodzieżą, aby były one w stanie oferować działania i programy, które lepiej odpowiadają potrzebom młodzieży
 • zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą poprzez wystawienie certyfikatów i innych zaświadczeń.

Działania w projekcie

W ramach realizacji projektu wybrani uczniowie klas trzecich ZSEiI (2 grupy po 18 osób), kształcący się w zawodach: t.informatyk i t.elektronik odbędą 2-tygodnowy staż zawodowy w instytucji partnerskiej FEPS w Portugalii, będący głównym elementem projektu. Instytucja ta ma ogromne doświadczenie w organizowaniu staży zawodowych. Staż odbędzie się w maju 2016 i 2017r. Uczniowie wyjadą pod opieką dwóch nauczycieli ZSEiI. Cele stażu zostały sformułowane na podstawie potrzeb uczestników oraz możliwości kraju przyjmującego i obejmują:
 • podniesienie kompetencji zawodowych, głównie z zakresu informatyki, projektowania 3D
 • doskonalenie znajomości angielskiego, podstawy portugalskiego
 • zapoznanie z dokumentacją techniczną urządzeń i programów komputerowych po angielsku i portugalsku
 • poznanie nowych metod pracy
 • zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy
 • rozwój jakości i atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego
 • zwiększenie mobilności zawodowej
 • poznanie nowego środowiska zawodowego
 • umiejętności interpersonalne, w tym podejmowanie decyzji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem
 • poznanie organizacji i kultury pracy w innym kraju
 • uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe

Fundacao Escola Profissional de Setubal - FEPSET (Fundacja Szkół Zawodowych Setubal)

Jest projektem, który zrodził się w roku szkolnym 1990-91, 24.08.1990 została zawarta i podpisana umowa programowa pomiędzy Ministrem Edukacji a Urzędem Miasta Setubal, idea została wsparta pod względem technicznym, pedagogicznym i logistycznym przez Politechnikę. W ten sposób w 1990r. stworzona została Zawodowa Szkoła Fundacji Setubal, która to fundacja jest właścicielem szkoły. Budowa obiektów szkolnych rozpoczęła się od zera w roku szkolnym 2001-2002, tworząc podstawy do wzmocnienia autonomii tego projektu. Na początku szkoła prowadziła 4 klasy i 4 profesjonalne kursy. Przez okres 20 lat istnienia ogromnie wzrosła liczna zarówno kursów jak i klas. Jak dotąd FEPS ukończyło ponad 2 tyś. młodych ludzi, w ramach szkolnictwa zawodowego, z podwójnym certyfikatem przedmiotów akademickich i zawodowych stopnia czwartego. Kursy zawodowe FEPSET obejmują:
 • analizy laboratoryjne
 • animacje 2D i 3D
 • komunikację, marketing, PR i reklamę
 • projektowanie cyfrowe 3D
 • odnawialne źródła energii i systemy energii słonecznej
 • utrzymanie ruchu w elektromechanice
 • turystykę
 • komputerowe zarządzanie i programowanie
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • hotelarstwo
 • pracownik socjalny
 • elektronikę i telekomunikację
 • zarządzanie komputerowe
 • przetwarzanie żywności i kontrolę jakości.
FEPS współpracuje z wieloma partnerami ze Stowarzyszenia małych i średnich przedsiębiorstw w technicznych dziedzinach: elektroniki, mechaniki, komunikacji i PR, informatyki, chemii i innych. Jest również częścią Lokalnej Rady Akcji Socjalnych, kierowanych przez Urząd Miasta oraz instytucje lokalne, zajmuje się problemem wykluczenia społecznego oraz analizuje problem absencji uczniów. W ramach tych obszarów FEPSET uruchomił szereg kursów w ostatnich latach. Jest również partnerem ANESPO (Narodowe Stowarzyszenie Szkolnictwa Zawodowego), a na poziomie europejskim - prowadził kilkanaście projektów i ma szereg partnerów, z różnych krajów, z którymi pracuje w wielu dziedzinach. FEPS od wielu lat specjalizuje się w szkoleniu dorosłych oraz realizacji projektów w ramach LLL (kursy doskonalenia zawodowego zarówno dla pracowników, jak i ludzi bezrobotnych oraz kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe). FEPS jest jedną z nielicznych instytucji, która może się pochwalić prowadzeniem Centrum Kształcenia Ustawicznego, z uprawnieniami do rozpoznawania i potwierdzania kompetencji zawodowych Centrum Walidacji i Certyfikacji Kompetencji Zawodowych (RVCCC). CRVC przyjmuje w ciągu jednego roku ok. 1200 osób dorosłych, zainteresowanych potwierdzeniem kompetencji zawodowych, w wielu różnych, nabytych drogą praktyczną, zawodach.

Uczestnicy